Regulamin

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ

 1. NIGDY nie kieruj wylotu lufy broni w kierunku innych ludzi znajdujących się na strzelnicy.
 2. Za KAŻDYM razem, po wzięciu broni do ręki sprawdź, czy nie jest naładowana (zachowując zasady bezpieczeństwa).
 3. Wyjmowanie oraz przynoszenie broni odbywa się WYŁĄCZNIE na stanowisku strzeleckim lub treningowym i TYLKO na polecenie prowadzącego.
 4. NIGDY nie pozostawiaj broni bez dozoru!
 5. Broń ładuj TYLKO na stanowisku strzeleckim i TYLKO na komendę prowadzącego.
 6. Ładując broń nie korzystaj z pomocy innych osób.
 7. Podczas ładowania broni przestrzegaj przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 8. W czasie przerwy w strzelaniu NIE ODKŁADAJ załadowanej broni! Przyjmij postawę strzelecką: „gotów”.
 9. Po komendzie „przerwij ogień” lub „stop” wydanej przez prowadzącego bądź inną osobę, strzelający BEZZWŁOCZNIE przerywa strzelanie i przyjmuje postawę „gotów”.
 10. W przypadku gdy kontynuowanie strzelania mogłoby zagrażać życiu ludzi, komendę „przerwij ogień” lub „stop”, zobowiązany jest wydać KAŻDY, kto pierwszy zauważy niebezpieczeństwo.
 11. ZABRANIA się brania do ręki, a nawet dotykania broni będącej na stanowisku strzeleckim, jeśli na przedpolu przebywają ludzie.
 12. Podczas trwania strzelania ZABRONIONE jest wychodzenie przed linię ognia.
 13. WSZYSCY strzelający oraz inne osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie linii ognia zobowiązane są do używania: wkładek, nauszników lub innych urządzeń służących do ochrony słuchu.
 14. Osoby towarzyszące, niebiorące udziału w strzelaniu pod żadnym pozorem NIE MOGĄ dotykać, brać do ręki broni oraz przebywać na stanowiskach strzeleckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
 15. ZABRONIONE jest używanie przez strzelców, podczas strzelania, słuchawek podłączonych do jakichkolwiek urządzeń odbiorczych (radio, telefon, mp3 itp.)
 16. Po zakończeniu strzelania, ale jeszcze PRZED opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń MUSI być dokładnie sprawdzona przez strzelającego. Następnie MUSI zostać sprawdzona przez prowadzącego strzelanie.
 17. Telefony komórkowe należące do strzelających, w czasie przebywania na strzelnicy, powinny być WYŁĄCZONE.

 

OPRACOWAŁ

Instruktor strzelectwa sportowego i bojowego: Tomasz Karwat.